สมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) หรือ Electrical Engineering Academic Association (Thailand) ตัวย่อ EEAAT (อ่านว่า ดับเบิลอี – ดับเบิลเอ – ที) เป็นองค์การวิชาการที่ตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจากสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศ เป็นหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมโดยไม่มุ่งหวังผลกำไร (non-profit organization) เน้นการสร้างสรรสังคมและประชาคมด้วยความรู้ทางวิชาการ วัตถุประสงค์ของสมาคมมีดังนี้

  1. ส่งเสริมและจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าในระดับชาติและนานาชาติ
  2. เป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมกฎระเบียบของการจัดประชุมวิชาการ แลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ ประสบการณ์ และการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับงานวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า
  3. ให้ความร่วมมือ ส่งเสริม และบริการทางวิชาการกับชุมชน สมาคมและสถาบันวิชาการอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  4. ดำเนินกิจกรรมใด ๆ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนและประเทศชาติ

Calendar Conference in the EEAAT

 

ICPEI 2020: 14-16 October 2020, Chiangmai, Thailand(http://www.icpei.net/2020)

iSTEM-Ed 2020: 4-6 November 2020, Huahin, Thailand (http://istem-ed.com/istem-ed2020/)

EECON-43: 28-30 ตุลาคม 2563, พิษณุโลก ,thailand( https://eecon43.nu.ac.th/)

iEECON 2021: 10-12 March 2021, Pattaya, Thailand (https://www.ieecon.org/ieecon2021/

Associate Member (Online)

Student Member (Online)