รศ.ดร.เวคิน ปิยรัตน์ Assoc. Prof.Dr. Wekin Piyarat

รศ.ดร.เวคิน ปิยรัตน์  Assoc. Prof.Dr. Wekin Piyarat   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

Contact us

Electrical Engineering Academic Association (Thailand)
140 Chueam-Chumphun Rd.,
Kratamrai, Nong-Chok
Bangkok THAILAD
10530

Conversation

Phone: 02-9883666, 02-9883655

ext 2216, 2332

E-mail:admin@eeaat.or.th

Copyright

Copyright © 2024 Electrical Engineering Academic Association (Thailand) สมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) . All Rights Reserved.