สมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) หรือ Electrical Engineering Academic Association (Thailand) ตัวย่อ EEAAT (อ่านว่า ดับเบิลอี – ดับเบิลเอ – ที) เป็นองค์การวิชาการที่ตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจากสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศ เป็นหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมโดยไม่มุ่งหวังผลกำไร (non-profit organization) เน้นการสร้างสรรสังคมและประชาคมด้วยความรู้ทางวิชาการ วัตถุประสงค์ของสมาคมมีดังนี้

  1. ส่งเสริมและจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าในระดับชาติและนานาชาติ
  2. เป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมกฎระเบียบของการจัดประชุมวิชาการ แลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ ประสบการณ์ และการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับงานวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า
  3. ให้ความร่วมมือ ส่งเสริม และบริการทางวิชาการกับชุมชน สมาคมและสถาบันวิชาการอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  4. ดำเนินกิจกรรมใด ๆ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนและประเทศชาติ

Calendar Conference in the EEAAT

 

ICPEI 2023: 18-20 October 2023,Huahin, Thailand(http://www.icpei.net/2023/)

iSTEM-Ed 2023: 20-22 September 2023, Ayutthaya, Thailand (http://www.istem-ed.com/2023/)

EECON-46: 15-17 พฤศจิกายน 2566, กระบี่ ,thailand( https://eecon46.sau.ac.th/)

iEECON 2024: 6-8 March 2024,Pattaya, Thailand (https://www.ieecon.org/ieecon2024/

http://www.icpei.net/2023/

Associate Member (Online)

Student Member (Online)