รศ.ดร. บุญยัง ปลั่งกลาง Assoc. Prof. Dr. Boonyang Plangklang

รศ.ดร. บุญยัง ปลั่งกลาง   Assoc. Prof. Dr. Boonyang Plangklang  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Contact us

Electrical Engineering Academic Association (Thailand)
140 Chueam-Chumphun Rd.,
Kratamrai, Nong-Chok
Bangkok THAILAD
10530

Conversation

Phone: 02-9883666, 02-9883655

ext 2216, 2332

E-mail:admin@eeaat.or.th

Copyright

Copyright © 2024 Electrical Engineering Academic Association (Thailand) สมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) . All Rights Reserved.