สมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย),EEAAT
 
โดยรองศาสตราจารย์ ดร. อธิคม ฤกษบุตร, นายกสมาคม
รองศาสตราจารย์ ดร.เตือนใจ อาชีวะพนิช
รองศาสตราจารย์ ดร. บุณย์ชน ภู่ระหงษ์
 
ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ IAMBEST 2024 และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม IAMBEST Inventor Award 2024
ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี2567 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (The 9th National Conference and The 5th International Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Sciences and
Technology: IAMBEST 2024) และงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม IAMBEST Inventor Award 2024
 
ในระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2567
ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่
อ่าวนาง จังหวัดกระบี่