การประชุมวิชาการทางไฟฟ้า ครั้งที่ 46 

The 46th Electrical Engineering Conference (EECON 46)

รองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม ฤกษบุตรนายกสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย)#EEAAT นำกรรมการส่งทีมงาน #SAU เดินทางกลับ และขอขอบคุณทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ #SAU ทุกท่านที่จัดงานประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า #EECON46 ได้อย่างยอดเยี่ยม
แล้วพบกันในงาน #EECON47