วารสารวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าไทย เป็นวารสารที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดสรรผลงานวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทรรศน์ที่มีคุณภาพโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร และทําการเผยแพร่เพื่อนําเสนอแนวคิด นวัตกรรม และผลงานวิจัยใหม่ทางด้านทางวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนลยีที่ทันสมัยและมีคุณภาพ รวมถึงมีการพัฒนาในด้านทฤษฎี การออกแบบ และการนำไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแก่อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิชาการ นักวิจัย องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจ